Veterinærinstituttets prøveutstyr

Aviær influensa - beredskap og overvåking

HPAI (høypatogen aviær influensa) ble for første gang påvist i Norge på en kortnebbgås i Sandnes kommune i november 2020. FHI har bedømt sjansen for smitte til menneske som svært lav, men spredning i villfugl overvåkes grundig for å unngå smitte til kommersielle besetninger. 

Disse svaberne skal ikke bestilles til overvåkingsprogrammet AI-villfugl for jegere. 

UTM-svaberen benytter et selektivt medium som hindrer bakterievekst. Dermed er den noe mer egnet til aviær influensa enn e-Swab, men mindre fleksibel. Hvis dere har et bredere behov i beredskapen (f.eks kverke) anbefaler vi e-Swab. 

Informasjon om aviær influensa.