Veterinærinstituttets prøveutstyr

OH4S - Prøvesett til mistanke av fugleinfluensa i villfugl (svaber og kadaver)

One Health for Surveillance (OH4S) er et treårig, EU-finansiert prosjekt som har som mål å øke og styrke overvåkingen av sykdommer som kan smitte fra dyr til mennesker. I Norge fokuserer prosjektet på overvåking av fugleinfluensa. Prøvesettet er beregnet for ornitologer og oppsynsfolk (Statens naturoppsyn, fjelloppsyn) som har jevnlig befatning med ville fugler, slik at disse kan ha settet i beredskap og ta prøver uten unødig opphør ved mistanke om sykdom.

Prøvesettet inneholder instruksjon og nødvendig utstyr til å samle inn og sende svaberprøver fra 1 fugl. I tillegg inneholder det adresselapp til parallell forsendelse av kadaveret av den samme fuglen. Kadaveret vil bli obdusert dersom svaberprøvene er negative for fugleinfluensa, og det egner seg for obduksjon mhp. forråtnelsesgrad mv.

Et prøvesett inneholder:

  • 2 e-swabs svabere

  • 2 beskyttelsesrør

  • 1 par engangshansker str. L

  • 1 returkonvolutt til svaberprøver

  • 2 rekvisisjonsskjemaer – ett for svaberprøver og ett for kadaver

  • 2 ziplockposer til rekvisisjonsskjemaer

  • 1 returpakkelapp for svaberprøver

  • 1 returpakkelapp for kadaver

Kostnaden for utstyrspakken og forsendelsen dekkes av OH4S.

Innpakkingsmateriell for kadaveret må skaffes av innsender, siden dette vil variere svært mye etter hva slags fugler en har med å gjøre.

Til innsending av prøvene brukes medfølgende returetiketter som beskrevet i veiledningen. Prøver sendes inn mandag-onsdag for å sikre at de ikke havner i transportgang over helgen. Returetikettens gyldighet er angitt på etiketten, bestill nye ved utløp for å unngå forsinkelser og gebyr.

Personer som har nær kontakt med fugl eller andre dyr med mistenkt eller bekreftet fugleinfluensa bør benytte personlig beskyttelsesutstyr for å forebygge smitteoverføring. Viktigst er det å bruke åndedrettsvern og vernebriller som hindrer sprut mot øynene. Se Folkehelseinstituttets råd om smittevern

.

Prøveutstyr